صفحه اصلی > صفحه اصلی > اخبار و اطلاعیه ها > مقام معظم رهبری 
اخبار > تأکید بر عدالت آموزشی، افزایش کیفیت مدارس دولتی و مراقبت از آسیبهای آموزش مجازی


<