صفحه اصلی > صفحه اصلی > معاونت استان > مدیریت همکاری با نهادها 
اخبار > برگزاری جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش