صفحه اصلی > صفحه اصلی > معاونت استان > مدیریت همکاری با نهادها 
اخبار > دومین جلسه معاونین تبلیغی فرهنگی حوزه های علمیه با مسئولین کمیته امداد استان مرکزی